Our Heritage
ประวัติและความภาคภูมิใจที่มีมาอย่างยาวนานของชาทไวนิงส์
Our History
ภูมิใจนำเสนอทุกก้าวสำคัญกับการบุกเบิก
ชาทไวนิงส์ (Twinings) จากอดีตจวบจนปัจจุบัน
Blending Expertise
เพราะการปรุงชาเปรียบประดุจงานศิลป์ ทไวนิงส์ (Twinings) จึงสร้างสรรค์สูตรปรุงชาทุกสูตรด้วยความพิถีพิถัน